...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตา ศักยภาพหลัก (Destination Positioning) : กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

(จำนวนผู้เข้าชม 392 ครั้ง)